Doorbraak in (preventieve) voetzorg

Man met bol in hand.jpg

Eerste grootschalige studie naar de resultaten van podotherapeutische zorg bij diabetes mellitus.

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) lanceerde eind juni - samen de podotherapiepraktijken Voetencentrum Wender, Hermanns, Innofeet, Lectoraat Podotherapie (Hogeschool Saxion/Fontys) en privacytechnologie-specialist Roseman Labs de ‘Datawerkplaats’. Doel is om op basis van data de effectiviteit en toegevoegde waarde van de podotherapeutische zorg inzichtelijk te maken en waar mogelijk verder te verbeteren. De Datawerkplaats maakt gebruik van Multi-Party Computation, een geavanceerde cryptografische techniek van Roseman Labs, waarmee data van verschillende partijen voor het eerst veilig kan worden gecombineerd en geanalyseerd.

Het eerste project binnen de Datawerkplaats is inmiddels gestart, gericht op mensen met diabetes mellitus. Die hebben vaak te maken met veel leed, veroorzaakt door ernstige voetproblematiek. Diabetische voetwonden en de daarmee samengaande amputaties kosten de Nederlandse samenleving een half miljard euro per jaar.

Maatschappelijke kosten

De Nederlandse overheid koos er jaren geleden al voor meer nadruk te leggen op preventieve diabetische voetzorg en de bekostiging daarvan over te hevelen naar de basisverzekering. De reden hiervoor is dat het haalbaar lijkt om de incidentie van voetulcera met 75% omlaag te brengen door in te zetten op preventie (Bus en Van Netten 2016). Inmiddels wordt die basisverzekerde zorg ingekocht bij podotherapeuten als hoofdbehandelaar van de risicofactoren. Rutger Sonneveld, bestuurslid Kwaliteit van de NVvP: “Er is grote behoefte aan datasamenwerking ten behoeve van systematische zorgevaluatie. Daarmee kunnen effectiviteit en doelmatigheid van (preventieve) podotherapeutische zorg en de risicofactoren van mensen met diabetes op landelijk niveau worden onderzocht. Dit initiatief is een goede vertaling van het Integraal Zorg Akkoord naar de praktijk. De urgentie is hoog, zowel in termen van patiëntenzorg als financieel”. De gemiddelde kosten van het laten genezen van één voetulcus ligt rond de 10.000 euro. De gemiddelde kosten van een ‘major’ amputatie zijn ongeveer drie keer zo hoog. Dit blijkt uit de in 2008 uitgevoerde Eurodiale studie onder 14 Europese ziekenhuizen (Prompers et al 2008). Ervan uitgaande dat er in Nederland zo’n 1 miljoen mensen met diabetes mellitus zijn, waarvan tot 15% een verhoogd risico heeft op het krijgen van voetulcera, gaat het om 150.000 patiënten. Door kwaliteitsevaluaties eenvoudiger en met meerdere praktijken uit te kunnen voeren krijgen podotherapiepraktijken, de NVvP en het lectoraat meer inzicht in de effectiviteit en impact van de geleverde behandelingen en de bijbehorende zorgkosten.

Oplossen van knelpunten

Datasamenwerking binnen de (preventieve) voetzorg bracht tot op heden drie uitdagingen mee. Om te beginnen zijn patiëntgegevens bijzondere persoonsgegevens die niet zomaar gedeeld mogen worden met derden. Ook zijn veel podotherapiepraktijken terughoudend met het delen van data met andere podotherapiepraktijken en bovendien zijn er grote verschillen in de wijze van registratie. Dit laatste punt komt onder meer door een gebrek aan standaarden. Deze uitdagingen stonden tot op heden samenbrengen van data van verschillende podotherapie praktijken in de weg. Dit terwijl sommige belangrijke vragen alleen beantwoordt kunnen worden door gebruik te maken van een grote dataset. Multi-Party Computation (MPC) - als toegepast in de Datawerkplaats - maakt het mogelijk analyses uit te voeren op persoonlijke data uit verschillende bronnen, terwijl die data zélf achter slot en grendel blijven. Door middel van deze geavanceerde cryptografische techniek wordt de data veilig gekoppeld en geanalyseerd, zonder dat de individuele gegevens, zoals bijvoorbeeld naam, patiëntnummer, leeftijd geslacht, zichtbaar worden.

Game changer op patiëntniveau

Datasamenwerking binnen de (preventieve) voetzorg heeft een grote maatschappelijke impact, maar is ook op patiëntniveau een game changer. Momenteel wordt bij het uitvoeren van een behandeling beperkt gebruik gemaakt van data en ondersteunde tools om beslissingen te nemen. Door analyses te doen op de verschillende patiëntengroepen die door podotherapeuten behandeld worden, kunnen per patiënt risicofactoren naar voren komen die een zorgtraject passender maken. Zo kan aan het licht komen dat een patiënt langer in de eerste lijn behandeld kan worden in plaats van door een specialist in het ziekenhuis. Ook kan het ervoor zorgen dat patiënten eerder door de juiste specialist geholpen worden. Kortom, de inzichten helpen om de zorg passend te organiseren en de juiste zorg op de juiste plek te leveren.

Naar verwachting worden de uitkomsten van het eerste project van de datawerkplaats eind 2023 opgeleverd. Inmiddels is de naam Datawerkplaats veranderd in 'Kennisplatform Podotherapie'. 

Ga hier naar de webpagina van het Kennisplatform Podotherapie

Sluiten