Klacht indienen?

Je kunt verschillende dingen doen als je niet tevreden bent over een behandeling.

Niet tevreden?

Wij raden je aan om als patiënt onderstaande stappen te volgen als je een klacht hebt over bijvoorbeeld de behandeling, het contact met de podotherapeut of de factuur:

 1. De klacht bespreken met de podotherapeut
  Het is goed om de klacht te bespreken met de betreffende podotherapeut. Dat is misschien lastig, maar het is ook mogelijk om dit samen met iemand te doen, bijvoorbeeld een familielid of een goede kennis. Je kunt de klacht het beste per brief melden en daarin bijvoorbeeld vragen om een gesprek. Het kan zijn dat de podotherapeut niet weet dat je ontevreden bent of dat er sprake is van een misverstand. In de brief kun je aangeven wat de aard van de klacht is, wanneer de klacht is ontstaan en wat volgens jou een mogelijke oplossing kan zijn.  
 2. De klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de betreffende podotherapiepraktijk
  Je kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de  betreffende podotherapiepraktijk. Het kan zijn dat de podotherapiepraktijk geen eigen klachtenfunctionaris heeft, maar is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici. Als dat zo is dan dien je daar de klacht in via het klachtenformulier.  

  Aan het behandelen van de klacht zijn voor de 'klager' geen kosten verbonden.

Hoe ziet de klachtenprocedure eruit?

Nadat de klacht is ingediend bij de klachtenfunctionaris ziet het traject er als volgt uit:

 1. Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt of de klacht in behandeling genomen kan worden. Binnen ongeveer twee weken na ontvangst informeert de klachtenfunctionaris je over de stand van zaken.
 2. Kan de klacht niet door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen, dan word je zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.
 3. Als de klacht wel door de klachtenfunctionaris in behandeling wordt genomen dan neemt de klachtenfunctionaris telefonisch contact met je op. Je krijgt informatie over de procedure en je kunt de klacht waar nodig toelichten. Ook wordt besproken of de podotherapeut al op de hoogte is van de klacht en/of je toestemming geeft om de podotherapeut op de hoogte te brengen. Dit moet schriftelijk worden bevestigd.
  De klachtenfunctionaris zorgt er vervolgens voor dat de podotherapeut een kopie van de klacht ontvangt. De podotherapeut heeft twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. De klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen met jou en de podotherapeut.  
 4. Uiterlijk binnen 6 weken na registratie van de klacht zal de aanbieder van zorg een beslissing nemen over welke maatregelen hij/zij neemt naar aanleiding van de klacht en deze maatregelen kenbaar maken aan de cliënt en de Klachtenfunctionaris. Eventueel kan de periode zes weken worden verlengd met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist.
 5. De zorgaanbieder dient uiterlijk binnen zes weken - eventueel te verlengen met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist - na indiening van de klacht, met redenen omkleed aan te geven:
  - tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid;
  - welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen; 
  - binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
 6. Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een oplossing, dan kun je overwegen om het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie die is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of dit gegrond is, en doet hierover een bindende uitspraak. Hier zijn wel kosten aan verbonden: 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als er ook een schadevergoeding wordt geëist, is dit 100 euro. Deze kosten moeten betaald worden, ongeacht of je als cliënt wel of niet in het gelijk wordt gesteld. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS. Meer informatie over de procedure van de Geschillencommissie is te vinden op de website  van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wanneer wordt een klacht beëindigd?

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:

 • je de klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet;
 • als na bemiddeling of overleg blijkt dat je instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut .
 • je hebt aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kun je overwegen om het geschil met de podotherapeut voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Lees hier de brochure

Cover Klachtenflyer

Sluiten