Kwaliteit van zorg

Wil je weten bij wie je het beste terecht kunt? En of een podotherapeut wel goed op de hoogte is van recente ontwikkelingen?

Kwaliteitsregister

KP logo nieuwHet Kwaliteitsregister Paramedici (KP) geeft inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij registratie wordt bekeken of de paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Elke vijf jaar wordt opnieuw beoordeeld of de paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Als de geregistreerde paramedicus voldoet aan de gestelde eisen behoudt hij of zij de kwaliteitsregistratie. Je kunt het Kwaliteitsregister Paramedici eenvoudig raadplegen.

Parkijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem voor podotherapiepraktijken. Om in aanmerking te komen moet een praktijk aan allerlei voorwaarden voldoen op verschillende terreinen, zoals hygiëne, infectiepreventie en statusvoering. Een andere vereiste is dat alle podotherapeuten werkzaam in de organisatie kwaliteitsgeregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Logo Praktijkkeurmerk margesHet Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk. Het Praktijkkeurmerk is 5 jaar geldig.

In de praktijkzoeker op deze website kun je zien of een praktijk het Praktijkkeurmerk heeft gehaald.  

Beschermde titel

De titel ‘podotherapeut’ is een beschermde titel. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. Alleen iemand die de 4-jarige HBO-opleiding met Bachelor-degree Podotherapie heeft afgerond, mag zichzelf podotherapeut noemen.

AGB-code
Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code, altijd beginnend met de cijfers 26. De letters AGB staan voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle geregistreerde zorgverleners in Nederland zijn vastgelegd. De AGB-code van de podotherapeut is te vinden in de correspondentie van de betreffende podotherapeut of kun je hier opzoeken.

Stichting ADAP

De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) bewaakt de kwaliteit van bij- en nascholing voor paramedici. Aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen terecht bij de ADAP voor erkenning van hun activiteit. De ADAP controleert de aanvraag met behulp van een speciaal ontwikkeld toetsingssysteem. De bij- en nascholingsactiviteiten van podotherapeuten worden getoetst op vakinhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische criteria. Bij voldoende kwaliteit van de aanvraag geeft de ADAP formele erkenning.

Praktijkrichtlijnen

Richtlijnen zijn documenten met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de podotherapeutische zorg. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld vóór en dóór podotherapeuten waarbij de NVvP een coördinerende rol heeft. De richtlijnen worden regelmatig herzien zodat ze up-to-date blijven met wet- en regelgeving. Hieronder staan de drie kwaliteitsrichtlijnen om de praktijk(voering) te ondersteunen, te weten:

Sluiten