Kennisplatform Podotherapie (KPP)

Als beroepsgroep onze krachten te bundelen

Logo Kennisplatform Podotherapie 1

Wat is het Kennisplatform Podotherapie (KPP)?

Het Kennisplatform Podotherapie is een online platform dat is opgezet om podotherapeuten te ondersteunen bij kennisdeling, professionele ontwikkeling en samenwerking binnen het vakgebied van de podotherapie. Het is een centrale plek waar podotherapeuten informatie kunnen vinden over lopende projecten, belangrijke innovaties en diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. Daarnaast kunnen podotherapeuten informatie uitwisselen en bespreken over verschillende aspecten van het vak. Door het delen van kennis en ervaring op het Kennisplatform kunnen podotherapeuten van elkaar leren, op de hoogte blijven, nieuwe inzichten opdoen en bijdragen aan de verdere professionalisering van de podotherapie. Het platform draagt bij aan een meer samenhangende en goed geïnformeerde gemeenschap.

Wat doet het Kennisplatform Podotherapie?

Naast het bieden van een online platform, staat het Kennisplatform ook in voor het beoordelen van onderzoeksvragen of subsidieaanvragen. De leden kunnen onderzoeksvragen aanleveren waarna de Commissie KPP bepaalt in welke mate deze vraag aansluit bij bijvoorbeeld het meerjarenbeleidsplan en de kennisagenda. Vanuit daar wordt besloten wie of wat nodig is voor het beantwoorden van deze vraag.

Hoe ziet de samenwerking binnen het Kennisplatform eruit?

Binnen het Kennisplatform werken we samen met het Lectoraat Podotherapie, de Datawerkplaats, enthousiaste podotherapeuten, onderzoekers en de NVvP bestuursleden. Zo komen wij samen tot een succesvol en doelgericht resultaat. Het Kennisplatform Podotherapie richt zich op het betrekken van leden bij projecten en onderzoeken. Binnen het Kennisplatform wordt er een Commissie KPP opgezet waarin we streven naar een goede vertegenwoordiging van het veld.

Wat betekent dit voor jou als podotherapeut?

In de komende jaren krijgt zinnige zorg, onderbouwd door data, zoals beschreven in het Integraal Zorg Akkoord een steeds belangrijkere rol binnen de podotherapie. Het belang van een goede onderbouwing en stevige bewijskracht van podotherapeutische interventies is cruciaal om onze positie binnen de gezondheidszorg te waarborgen en te versterken. En is essentieel om onze positie in basisverzekerde en aanvullende zorg te borgen.

Hierbij is het van groot belang om als beroepsgroep onze krachten te bundelen. Er is in 2022 gestart met decentrale dataverzameling op het gebied van DM met een aantal praktijken. Met data kan gerichter gestructureerde en efficiënte onderzoek plaatsvinden en daarom is nu het Kennisplatform Podotherapie in het leven geroepen. Hier komen data en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek bij elkaar.

Wat betekent dit voor jou als podotherapeut?

  • Een stevige onderbouwing van de interventies die je als podotherapeut verricht en versteviging positie podotherapie in het zorglandschap
  • De impact van onderzoek wordt vergroot voor de gehele beroepsgroep
  • Verankering van de positie van de podotherapie in de basisverzekerde -en aanvullende zorg
  • Meer focus op “juiste zorg op juiste plek leveren”

Datawerkplaats

Waarom is er nu een Datawerkplaats opgericht?

Er zijn diverse prikkels die maken dat deze samenwerking nú tot stand komt, waaronder de eis in het Integraal zorgakkoord 2022 dat geleverde zorg aantoonbaar effectief dient te zijn. Ook zorgverzekeraars vragen tegenwoordig steeds meer naar onderbouwing van de geleverde zorg. Om als beroepsgroep onze krachten en kennis te bundelen willen we gestructureerd onderzoek doen. Deze onderzoeken moeten gebeuren op basis van data uit de podotherapie. Hoe meer data, hoe kwalitatievere onderzoeken we kunnen doen.

Wat is het doel van de Datawerkplaats?

Het doel van de Datawerkplaats is om de effectiviteit (preventieve) zorg die door een podotherapeut geleverd wordt inzichtelijk te maken op basis van data. We willen zo de zorg verbeteren voor verschillende cliëntgroepen, zoals kinderen, sporters, ouderen, mensen met een onderliggende ziekte, zoals diabetes mellitus en reuma, of mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, zoals oncologie patiënten.

Wat doet de Datawerkplaats?

Binnen de Datawerkplaats is het nu mogelijk om data op een veilige manier bij elkaar te brengen om gerichte analyses uit te voeren over verschillende praktijken heen. Met behulp van Multi Party Computation, van Roseman Labs. In het kort betekent deze techniek dat de data wordt opgeknipt zodra het naar een virtual data lake (VDL) wordt gestuurd. In dit VDL is het mogelijk om analyses te doen zonder dat dit herleidbaar is tot een specifieke praktijk of individu.  

In de eerste fase (2022 en 2023) is de datawerkplaats gefinancierd door de initiatiefnemers en met behulp van een subsidie. Vanaf 2024 is het de bedoeling dat een deel van de financiering uit de W&I gelden komt en wordt er hard gewerkt aan het aantrekken van de volgende subsidie.

Sluiten