Wetenschap

Podotherapie is een relatief jong beroep. Er zijn constant ontwikkelingen gaande, zowel op wetenschappelijk niveau als in de praktijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Podotherapie is een relatief jong beroep. Er zijn constant ontwikkelingen gaande, zowel op wetenschappelijk niveau als in de praktijk. De NVvP heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijke gefundeerde uitoefening van het vakgebied podotherapie. Dit wordt uitgedragen door enerzijds de leden van de NVvP op de hoogte te houden van deze wetenschappelijke ontwikkelingen, anderzijds door deel te nemen in lopende onderzoeksprojecten die raakvlak hebben met het vakgebied podotherapie.

Subsidieverzoeken

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het podotherapeutisch handelen door gelden uit het Wetenschaps- en Innovatiebudget beschikbaar te stellen voor kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek gericht op podotherapie en de implementatie hiervan in de podotherapeutische praktijk.

Met het beschikbaar stellen van subsidiemiddelen streeft de NVvP ernaar om onderzoek en projecten te stimuleren die een toegevoegde waarde opleveren voor de podotherapie in meest brede zin. Hieronder wordt o.a. verstaan de kwaliteit van zorg, substitutie van de tweede naar de eerste lijn en efficiëntie van de zorg.

De relevantie van het onderzoek voor het podotherapeutisch werkveld is hierbij van groot belang. Dit kan in de vorm van een patiëntgebonden onderzoek zijn dat als doel heeft om diagnostische technieken of behandelmethoden te ontwikkelen, onderzoeken of evalueren. Maar ook het ontwikkelen van richtlijnen, aanbevelingen en protocollen of epidemiologisch onderzoek gericht op pathologieën die veel gezien worden door de podotherapeut vallen hieronder. Uiteraard dient de opzet van het project te voldoen aan de daarvoor geldende wetenschappelijke standaarden. Daarnaast wordt gekeken naar de implementatiemogelijkheden naar de podotherapeutische praktijk; in hoeverre zijn de resultaten van het onderzoek toepasbaar in de praktijk en welke vervolgstappen zijn nodig voor het behalen van het gewenste resultaat?

Het voorstel dient aan te sluiten bij (I) de kennisagenda podotherapie en/of de actuele onderzoekslijn en (II) bij één van de door de NVvP geformuleerde beleidsthema’s:

  1. Profileren en positioneren
  2. Intensiveren structurele samenwerking
  3. Innoveren op gebied van ziekte, zorg, gedrag en gezondheid
  4. Borgen en aantoonbaar maken van integrale kwaliteit

Bij voorkeur zijn er één of meerdere podotherapeuten betrokken bij het onderzoek, in het onderzoeksteam of als extern expert zodat het onderzoek goed aansluit bij het podotherapeutisch werkveld. Het toetsingskader en de procedure kunt u hier bekijken.

Subsidieverzoeken en/of vragen kunnen gemaild worden naar het secretariaat t.a.v. de Beleidsmedewerker W&I.

Aanvraagformulier downloaden

Sluiten