U bevindt zich hier : Zorgprofessional » Actueel » Zorgmodule 2019: wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Zorgmodule 2019: wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Met trots bieden we u de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera aan. Deze zorgmodule vervangt de huidige versie uit 2014. De Zorgmodule is volledig gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap en geldende (inter)nationale richtlijnen en zorgstandaarden en is in nauwe samenwerking met de meelezende experts, organisaties en leden tot stand gekomen.

Naast een aanscherping op basis van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, zijn ook verbeterin­gen op basis van praktijkervaringen in deze versie meegenomen. Ook is er een landelijk kader gescha­pen om de zorg doorlopend te verbeteren en de kwaliteit te borgen. In de opbouw van de zorgmodule is een duidelijker onderscheid aangebracht tussen inhoudelijke- en organisatorische aspecten om de leesbaarheid te verbeteren.

DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN

1. De preventieve diabetische voetzorg is georganiseerd volgens de vijf hoekstenen in de preventie van een voetulcus. Per hoeksteen zijn de taken en verantwoordelijkheden van de primair betrokken (voet)zorgprofessionals in kaart gebracht. Dit is toegespitst op hoe patiënten deze zorg in de praktijk ontvangen.
> Zie hoofdstuk 2, p. 15.

2. De samenwerking tussen (diabetes)podotherapeut en medisch pedicure wordt bevorderd door een duidelijk kader te scheppen op basis van aantoonbare bekwaamheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden binnen de te leveren zorg.
> Zie hoofdstuk 2, p.15 en bijlage 3, p. 41.

3. Naast de huisarts en internist is ook de specialist ouderengeneeskunde opgenomen als hoofdbehandelaar om het risicoprofiel volgens de Sims classificatie vast te stellen. De preventieve diabetische voetzorg moet voor alle Sims categorieën zowel in de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg worden georganiseerd.

4. Om de zorgmodule aan te laten sluiten bij de Richtlijn diabetische voet 2017 en in het kader van zinnige en zuinige zorg zijn binnen Sims classificatie 1 (zorgprofiel 2) de categorieën ‘vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten, infectie en drukplekken’ verwijderd.

5. Aan zorgprofiel 4 zijn twee patiëntengroepen toegevoegd. Het gaat dan om patiënten met een inactieve Charcot-voet en patiënten met eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangen­de therapie. Deze toevoeging volgt uit de aangebrachte wijzigingen binnen Sims classificatie 3 in de Richtlijn diabetische voet 2017.

6. De organisatie van zorg rondom pre-ulceratieve laesies en ulcera is toegelicht. Het gaat hier om zorg die onlosmakelijk verbonden is met preventieve diabetische voetzorg, maar niet in de bekostiging van de preventieve zorg is opgenomen. Het gaat hierbij om taken, verantwoordelijkheden en snelheid van doorverwijzing.
> Zie hoofdstuk 3, p. 24.

7. De toepassing en organisatie van zorg rondom hulpmiddelen (custom-made zolen, teenortheses en aangepast schoeisel) is verduidelijkt.u 
> Zie hoofdstuk 2.3, p. 20.

8. De Zorgmodule creëert een stevig fundament voor registratie van relevante uitkomstmaten, waaron­der het percentage Sims classificatie en nieuwe/recidiverende pre-ulceratieve laesies en ulcera.u 
> Zie hoofdstuk 4.3, p. 28.

We zijn trots op deze nieuwe Zorgmodule en we zijn ervan overtuigd dat de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera een belangrijke rol blijft en gaat spelen in het leveren van goede voetzorg en het voorkomen van voetcomplicaties. Om deze doelstelling te bereiken zetten we graag de vruchtbare samenwer­king voort. Vanuit dit oogpunt zijn we verheugd te melden dat inmiddels een traject met de Nederlandse Diabetes Federatie is opgestart om te komen tot multidisciplinaire samenwerkingsafspraken voor alle bij de diabetische voet- en wondzorg betrokken zorgverleners.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de nieuwe Zorgmodule, dan kunt u contact opnemen met de Michel Boerrigter (NVvP) of Sandra van Strijp (ProVoet).

08-12-2020
Terug

< terug

KP
NVvDP

© Copyright 2023 Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten