Activiteiten opvoeren bij het KP

Een overzicht van de werkwijze bij het toevoegen van activiteiten in uw digitaal portfolio

Overzicht activiteiten

Gedurende een periode van vijf jaar dient een podotherapeut minimaal 160 punten te behalen door middel van het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten t.b.v. het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Er is een veelheid aan activiteiten die de geregistreerde kan ondernemen met het doel te werken aan zijn deskundigheid: het volgen van cursussen, het deelnemen aan intercollegiaal overleg, het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag etc.  Per activiteit is vastgesteld hoeveel punten worden toegekend. Bij het bepalen van het aantal punten per activiteit staat tijdinvestering niet gelijk aan deskundigheidsbevordering. Het aantal punten dat in de kwaliteitscriteria aan een activiteit wordt toegekend is gebaseerd op dat deel van de activiteit dat daadwerkelijk bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van de geregistreerde zelf.

Een overzicht van alle activiteiten inclusief puntentoekenning is weergegeven in onderstaande figuur. Geregistreerden hebben in PE-online toegang tot een digitaal portfolio. In het digitaal portfolio kunnen de punten voor deskundigheidsbevorderende activiteiten worden bijgehouden. Het is een persoonlijk portfolio, dit betekent dat u zelf zorg draagt voor het invullen en up-to-date houden van het portfolio.

Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde punten

Een activiteit kan wel of niet geaccrediteerd zijn. Geaccrediteerde activiteiten zijn activiteiten waarvoor een kwaliteitskeurmerk is aangevraagd bij St. ADAP door bijv. een scholingsaanbieder of een IO groep. Daarnaast zijn geaccrediteerde punten toegekend aan de activiteit IPO fase 1 en aan een aantal overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (zie overzicht).

De geregistreerde podotherapeut kan naast geaccrediteerde activiteiten ook niet-geaccrediteerde activiteiten uitvoeren. U toetst zelf of de door u uitgevoerde activiteit voldoet aan de beschreven criteria. Bij herregistratie vindt een toetsing achteraf plaats. De beoordelingscommissie controleert (steekproefsgewijs) of de ingevoerde activiteiten passen binnen de beschrijving in de kwaliteitscriteria.

Wel of niet zelf invoeren?

Hieronder geven we een overzicht welke activiteiten u zelf dient toe te voegen en welke door anderen worden toegevoegd aan uw digitaal portfolio.

Geaccrediteerde activiteiten

Niet geaccrediteerde activiteiten

Niet geaccrediteerde activiteiten worden of door u zelf of door de NVvP toegevoegd. Hieronder in het schema vindt u een overzicht.

De NVvP zorgt in sommige gevallen wel voor de bewijslast bij door u zelf toe te voegen activiteiten. Dit geldt alleen als de NVvP betrokken is bij de organisatie van een activiteit. De bewijslast van de activiteit plaatst de NVvP binnen een paar weken na het plaatsvinden van de activiteit in uw ‘Mijn NVvP’ omgeving op het intranet. Deze bewijslast kunt u na het zelf toevoegen van de activiteit in uw portfolio toevoegen bij betreffende activiteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

Activiteit

Accreditatie

Aantal punten

Toevoegen digitaal portfolio

IPO fase 1

ja

10

Door u zelf

IPO fase 2

nee

10

Door u zelf

IPO fase 4

nee

10

Door u zelf

ADAP geaccrediteerde bij- en nascholingen

ja

 • Door ADAP vastgesteld

Door scholingsaanbieder

Niet geaccrediteerde bij- en nascholingen

nee

 • Zelf vaststellen op basis van SBU* (1 SBU=1 punt)

Door u zelf

Leren door werken

nee

 • 400 uur levert 10 punten op

Door u zelf

Begeleiden van stagiaires

nee

 • 1 per 5 dagen

Door u zelf

Collegiale consultatie

nee

 • 1 per uur

Door u zelf

Intercollegiaal Overleg (groepsleden)

Ja en nee. Kan men kiezen.

 • 1 per uur

Niet-geaccrediteerd: door u zelf

Wel geaccrediteerd: door St. ADAP

Intercollegiaal Overleg (groepsbegeleiders)

nee

 • 3 punten per jaar

Door de NVvP

Journal Club

nee

 • 1 per bijeenkomst

Door u zelf

Deelname aan beroeps gerelateerde commissies, platforms, (regio)bestuur van de beroepsvereniging (klankbordbijeenkomst, ALV)

nee

 • 2 per dagdeel

Door de NVvP

Profileren beroepsgroep

nee

 • 2 per activiteit

Door u zelf

Ontwikkelen van een zorgaanbod of product

nee

 • 2 per bijeenkomst

Door u zelf

Meten klantervaringen

nee

 • 10 per onderzoek

Door u zelf

Meten behandelresultaten

nee

 • 10 per onderzoek

Door u zelf

Kwaliteitszorg

nee

 • 10 per product
 • 5 voor bijdrage aan een product of bij herziening

Door u zelf

Ontwikkelen protocollen, standaarden, richtlijnen

nee

 • 20 bij ontwikkeling
 • 10 bij actualisatie

Door u zelf

Ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten of innovaties

nee

 • 20 bij ontwikkeling
 • 10 bij actualisatie

Door u zelf

Visitatie/audit

nee

Voor 2016:

 • 10 per individuele visitatie

Na 2016:

 • 4 voor geauditeerde aanwezige
 • 4 voor auditor hooflocatie
 • 1 voor auditor nevenlocatie

Door de NVvP

Publiceren en presenteren symposium/congres

Kan beide.

Ja indien het een geaccrediteerd congres betreft

 • 15 per artikel, lezing of poster
 • 5 per case-report of referaat

Door u zelf

Ontwikkelen van scholing

Kan beide.

Ja indien het een geaccrediteerde scholing betreft

 • 1 per uur

Door u zelf

Geven van scholing

Kan beide.

Ja indien het een geaccrediteerde scholing betreft

 • 2 bij 1 uur uitvoering

Door u zelf

Boek schrijven

nee

 • 15 per hoofdstuk

Door u zelf

Participatie in wetenschappelijk onderzoek

nee

 • 100 als onderzoeker
 • 10 punten per onderzoek patiëntenpopulatie
 • 10 als leverancier van data
 • 2 als deelnemer per bijeenkomst

Door u zelf

*SBU: Bij scholingsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van studiebelastingsuren. Elke studiebelastingsuur (SBU) staat gelijk aan een uur feitelijke studiebelasting. Hieronder valt bijvoorbeeld de tijd besteed aan zelfstudie, toetsen en onderwijsdeelname. Niet meegeteld worden pauzes en reistijd. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar kwaliteitscriteria 2015-2020, pagina 19.

U bevindt zich hier :
»
»

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten - 2018 ©