U bevindt zich hier :
»
»

Kwaliteitsbevordering

De afgelopen jaren is gewerkt aan het bevorderen van kwaliteit binnen de beroepsgroep van podotherapeuten. De NVvP  speelt een voortrekkersrol, o.a. door middel van de inzet van projecten. Voorbeeldenhiervan zijn o.a. de Zorgmodule in samenwerking met Provoet, het digitaliseren van uniforme verslaglegging en de richtlijn Hygiëne.

Zorgmodule

De Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera sluit aan bij de moderne visie op de inrichting van preventie en zorg bij chronische ziekten. Een integrale benaderingwordt nagestreefd in de vorm van ketenzorg met een programmatische aanpak door multidisciplinair samenwerkende zorgverleners. Met deze zorgmodule wordt aangesloten bij de Zorgstandaard Diabetes Mellitus type 2 (NDF, 2007)8. In de Zorgstandaard Diabetes wordt de multidisciplinaire organisatie van de zorg met betrekking tot mensen met diabetes mellitus beschreven. Tevens worden de bijbehorende kwaliteitsindicatoren als instrument voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de betreffende zorgverlening verwoord.

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

Uniforme Verslaglegging

Eind jaren negentig realiseerden we de uniforme verslaglegging. In de afgelopen jaren werkten wij aan het digitaliseren hiervan. Het voordeel is dat we landelijk uniforme termen gebruiken, voor iedereen herkenbaar. Ook heeft het digitaliseren als voordeel dat er meer inzicht is in de diagnoses, behandelingen en resultaten.

Richtlijn Hygiëne

Podotherapeuten hanteren in hun praktijk de Richtlijn Hygiëne, ontwikkeld door de NVvP. De richtlijn geeft aan hoe om te gaan met: